Klienditeenindus:

Olivia Cafe logo

Ostutingimused

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad Canteen OÜ e-poe (edaspidi: telli.oliviacafe.ee) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad e-poes ostmisel internetiaadressilt telli.oliviacafe.ee. Toodete müüja on Canteen OÜ (edaspidi: müüja), aadress Järvevana tee 9g, 11314 Tallinn, Harju maakond, registrikood 12368828, e-posti aadress info@oliviacafe.ee tingimustega reguleeritakse õigussuhteid, mis tekivad müüja ja e-poe toodete ostja (edaspidi: klient) vahel.

1.2. Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil telli.oliviaresto.ee. Kui klient esitab tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohalduvad tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimused.

1.3. Kliendil on võimalik enne tellimuse esitamist tingimused salvestada ja printida.

1.4. Klient nõustub e-poest tellimuse kinnitamisega tingimustes sätestatuga.

1.5. E-poe veebikeskkonnas olevate toodete piltidel on illustreeriv tähendus.

1.6. E-poe klienditeeninduse kontaktandmed on: e-post info@oliviacafe.ee.

 

2. Tellimuse esitamine

2.1 Kauba tellimine ja kohale toimetamine toimub Harjumaa piires.

2.1.1 Tellimusi saab esitada ainult registeeritud ärikliendina.

2.2. Klient valib e-poest välja soovitud toote/tooted ja lisab tellimusse.

2.2.1. NB! Alkoholitooteid müüakse ainult täisealistele klientidele, kes on tellimuse esitamisel kinnitanud, et on vähemalt 18-aastased. NB! Vanuse kontrollimist kirjeldatakse tellimuste kättesaamise punktis 4.

2.3. Klient valib tellimuse üleandmise viisi ja koha (tingimuste punkt 4).

2.4. Klient kinnitab tellimuse ja tasub kogu tellimuse eest läbi pangalingi ülekandega.

2.5 Klient kontrollib ENNE MAKSEVIISI VALIMIST, et tellimuses kajastatud tooted, kogused ja hinnad vastavad kliendi tegelikule soovile.

2.6. Tellimuse ja makseviisi kättesaamise kohta saadab müüja kliendile automaatse e-kirja.

2.7. Müüja alustab tellimuse täitmist kui klient on tellimuse kinnitanud ja valinud makseviisi. Pärast tellimuse komplekteerimist saadetakse kliendile e-posti teel arve-saateleht. Kui arve-saatelehel esineb vigu (mittesoovitud kaubad, kogused vmt), tuleb kohe ühendust võtta klienditeenindusega e-posti või telefoni teel.

2.8. Kui klient on tellimuse vormistamisel andnud nõusoleku toote asendamiseks ja müüjal ei ole tellimuse komplekteerimisel tellitud toodet võimalik soovitud koguses anda, asendab müüja selle analoogse tootega (edaspidi: asendustoode).

2.9. Kui müüjal ei ole võimalik toodet asendada või klient ei ole andnud müüjale nõusolekut toote asendamiseks, tagastatakse puuduoleva toote maksumus vastavalt punktile 6.8.

2.10. Kui asendustoote müügihind ja/või kogus on väiksem võrreldes kliendi poolt tellitud toote müügihinna ja/või kogusega, tagastab müüja kliendile toote ja asendustoote müügihinna vahe vastavalt punktile 6.8. Kui asendustoode on kallim võrreldes tellitud tootest võtab klienditeenindus kliendiga ühendust ning konsulteerib asendustoodete osas.

2.11. Toodete hoiustamiseks ja transportimiseks kasutatakse jaheruume ja jaheautosid. Juhul, kui klient tellib e-poest kohapeal valmistatavaid tooteid (eelkõige pagaritooted), tuleb arvestada, et ka neid tooteid hoitakse pärast komplekteerimist jahetoodetele mõeldud tingimustes, mistõttu jõuavad need kliendini jahutatult.

2.12. Müüjal on õigus määrata toodetele vähim ja suurim kaal/kogus, mida kliendil on võimalik tellida.

2.13. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest, teavitades sellest klienti e-posti teel koos loobumise põhjusega. Juhul, kui müüja loobub tellimuse täitmisest, tagastatakse tellimuse maksumus vastavalt punktile 6.8.

 

3. Toote hinnad, maksevõimalused

3.1. Toodete hinnad e-poes on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu ja pandi tasu.

3.2 Toodetele kehtivad ostu tegemise hetkel e-poes kuvatud hinnad. Juhul kui müügihind on toote kättesaamise ajaks muutunud, jääb jõusse tellimuse vormistamise hetkel kehtinud hind.

3.3. Klient tasub tellimuse eest valitud makseviisiga e-poes näidatud viisidel. E-poes on võimalik tasuda läbi pangalingi ülekandega.

4. Tellimuse kättesaamine

4.1. Tellimusi saadetakse kliendi poolt märgistatud aadressile kulleriga.

4.2. Tellimuste tarne 11.30-12.30.

4.2.1. Tellimuse saab klient kätte saatelehe alusel.

4.2.2. Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse unikaalse tellimuse numbri ja selle alusel on tellimuse kätte saanud.

4.2.3. Kui tellimus sisaldab alkohoolseid jooke, toimub tellimuse väljastamine ajavahemikus 11.00-18.00 ja tellimus antakse üle vaid täisealisele isikule (nõutav vastuvõtja dokument). Kui klient dokumenti ei esita või kui klient on alaealine, on müüjal õigus jätta eelnimetatud tooted üle andmata.

4.3. Tellimuste kättesaamine kulleriga.

4.3.1. Tellimuste kättesaamiseks kulleriga soovitud aadressil, tuleb valida tellimuse vormistamisel kuupäev ja ajavahemik ning määrata aadress. Tellimuste kohaletoimetamine kulleriga toimub E-R 11.30-12.30.

4.3.2. Tellimus toimetatakse määratud aadressile tellimuses määratud ajavahemikul. Tellimuse üleandmise täpsem aeg ajavahemiku sees lepitakse kulleri ja kliendi vahel eelnevalt kokku telefoni teel.

4.3.3. Klient peab tagama tellimuses märgitud ajal ja aadressil tellimuse vastuvõtmise. Juhul, kui klient ei vasta telefonile ja/või ei taga tellimuse vastuvõtmist kulleri esmakordsel jõudmisel kliendi asukohta või muutub muu kliendi poolse asjaolu tõttu tellimuse kokkulepitud ajal üleandmine võimatuks, loeb müüja, et klient on tellimusest loobunud. Müüja tagastab kliendi poolt tasutud summa vastavalt punktile 6.8.

4.3.4. Kui tellimus sisaldab alkohoolseid jooke, toimub tellimuse üleandmine ajavahemikus 11.30-12.30. Alkoholi, alkoholivaba õlle, siidri ja veini üleandmisel on kulleril õigus kontrollida tellimust vastu võtva inimese isikut tõendavat dokumenti. Dokumendi mitteesitamisel on kulleril õigus jätta eelpool nimetatud tooted üle andmata.

4.3.5. Tellimuse kättesaamisel on kliendil õigus loobuda toodetest, sealjuures kaalutoodetest saab loobuda vaid tervikuna. Raha tagastatakse kliendile vastavalt punktile 6.8.

4.3.6. Juhul, kui tellimus jääb õigeaegselt kätte toimetamata müüjast tulenevatel asjaoludel, teavitatakse klienti sellest tellimuses esitatud kontaktandmetel, leppides samas kokku uue kätte toimetamise aja. Uues ajas kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus tellimusest loobuda ning müüja tagastab kliendile tellimuse maksumuse vastavalt punktile 6.8.

4.4. Toodete kontroll ja toodete kahjustumise või kadumise riski üleminek.

4.4.1. Tellimuse kättesaamisel on kliendil kohustus kontrollida toodete vastavust arve-saatelehele. Mittevastavad tooted (nt rikutud/praak tooted, mittetellitud tooted, sobimatud asendustooted jms) märgitakse arve-saatelehele, mis jääb kullerile, või teavitatakse e-kirja teel müüja klienditeenindust.

4.4.2. Kui toodete kontrollimisel ilmneb, et toodete hulgas on mitte tellitud, defektseid, katkises pakendis tooteid, tuleb sellest koheselt teavitada müüja klienditeenindust. Tellimuse kättesaamisel kulleriga tuleb vastuvõtmisel avastatud puudustega ja mittetellitud tooted koheselt tagastada kullerile.

4.4.3. Toodete kahjustumise või kadumise risk läheb üle kliendile kättesaamisest. Kauba kontrollimine kliendi poolt 1h jooksul, hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

 

5. Kliendi isikuandmete töötlemine

5.1. Müüja tagab kliendi poolt esitatud isikuandmete kasutamise vaid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega, eelkõige ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks.

5.2. Müüja töötleb kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

5.2.1. e-poes esitatud tellimuse täitmine;

5.2.2. e-poe kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine;

5.2.3. kliendi päringutele vastamine;

5.2.4. õigustatud huvi;

5.2.5. tarbijaharjumuste uurimine;

5.2.6. müügistatistika koostamine;

5.2.7. e-poe teenuste haldamine ja arendamine.

5.3. Müüja rakendab kõiki meetmeid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

5.4. E-poest külalisena ostmisel registreeritakse kliendi ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon, arveldusarve number ning postiaadress juhul, kui see on vajalik kauba kliendile kohale toimetamiseks.

5.5. E-poes külalisena ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmeid säilitatakse 3 aastat arvates ostu sooritamisest. Pärast nimetatud tähtaja saabumist isikuandmed kustutatakse automaatselt.

5.6. Kliendil on igal ajal õigus saada müüjalt enda kohta käivaid isikuandmeid, nõuda kliendi isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Taotlused palume esitada elektrooniliselt Canteen OÜ andmekaitsespetsialistile e-posti teel info@oliviacafe.ee. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab kliendi taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. Müüjal on õigus jätta kliendi taotlus rahuldamata, kui kliendi isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline

5.7.Müüjal on õigus e-poes registreeritud isikuandmetele teostada profiilianalüüsi, et paremini mõista klientide ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda paremaid kaupu ja teenuseid võimaldades otseturunduse täpsemat suunamist. Müüja ei tee profileerimise tulemusel kliendi suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

5.8. E-poes on isikuandmete vastutavaks töötlejaks Canteen OÜ.

5.9. Juhul, kui klient leiab, et e-poe teenuse raames rikutakse isikuandmete töötlemisel kliendi õiguseid, on kliendil õigus pöörduda Canteen OÜ andmekaitsespetsialisti poole e-posti teel info@oliviacafe.ee, Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

5.10. Nõustudes tingimustega on inimene automaatselt Canteen OÜ uudiskirja saajate hulgas. Juhul kui soovite uudiskirjast loobuda, siis iga uudiskirja jaluses on viide uudiskirjast loobumise kohta.

 

6. Lepingust taganemine, toodete tagastamine ja tagasimaksed

6.1 Tellimusest loobumine toimub meili / telefoni teel.

6.2. Tellimusest saab taganeda MITTE HILJEM , kui 1 tund enne kulleri saabumist.

6.3. Kliendil on õigus tellimusest loobuda kui tooted on kasutamata ja rikkumata, sh originaalpakendis.

6.4. Soovitame kliendil kõik tooted, mida ta soovib tagastada, toimetada müüjani ühe korraga ja originaal-transpordipakendis.

6.5. Vastavalt võlaõigusseadusele ei kehti taganemisõigus toodetele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada, sealhulgas tooted, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel.

6.6. Tagasimaksed, mida müüja teostab vastavalt käesolevatele tingimustele, tehakse 7 tööpäeva jooksul alates tellimuses kindlaks määratud üleandmise kuupäevast. Tagasimaksed tehakse kliendi samale arvelduskontole, millelt tellimuse eest tasuti.

6.8. Juhul, kui klient on lepingust taganenud, tagastab müüja kliendile tellimuse maksumuse koos kohaletoimetamise tasuga 7 kalendripäeva jooksul toodete tagasivõtmisest müüja poolt.

 

7. Pretensioonide esitamine ja vastutus

7.1. Juhul, kui müüja oma kohustusi rikub, on kliendil õigus nõuda kohustuse täitmist, keelduda oma võlgnetava kohustuse täitmisest, nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist, rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel viivist või taganeda lepingust.

7.2. Mittenõuetekohaste toodete korral saab esitada pretensiooni e-posti teel aadressile info@oliviacafe.ee või Canteen OÜ, aadress Järvevana tee 9g, 11314 Tallinn, Harju maakond. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, tootel ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu (võib kasutada müüja vormi siit) ning lisada ostu tõendav dokument.

7.3. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohale toimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

7.4. Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.

7.5. Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.tarbijakaitseamet.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.